Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

(ONLİNE SATIŞ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 5932 sicil numarası ile kayıtlı, Torbalı Vergi Dairesi’nde
3250612721 vergi kimlik numaralı ve Kazım Karabekir Mah. 6914/1 Sk. No:7/1 Torbalı/İzmir adresinde mukim Ege Orman Zeytin ve Zeytinyağları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimizin www.egeormanzeytin.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen online satış süreçleri dahilinde, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafınızdan veya aşağıda belirtilen diğer toplama yöntemleri ile temin edilerek, Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Şirketimizin online satışları; üye olunmak suretiyle veya üye olmadan gerçekleştirebilmektedir. Şirketimiz internet sitesine üye olmanız halinde temin edilen verileriniz ve Şirketimiz ile üyelik ilişkisi kurulmasına bakılmaksızın her halükârda satış süreçleri dahilinde talep edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir:

Üyelik ilişkisi kurulması sebebiyle:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgileri

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Satış sözleşmesinin kurulması sebebiyle:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

Müşteri İşlem

Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Destek Hizmeti Kayıtları

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgisi

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kurul’un ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Belirtilen mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, hukuk işlerinin takip etmek ve yürütmek,
 • Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri sağlamak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütülmek,
 • Firma/Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerini yürütülmek,
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek,
 • Mal / Hizmet satış süreçlerini yürütmek,
 • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerini yürütülmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütülmek,
 • Pazarlama analiz çalışmalarını yürütülmek,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerini yürütülmek,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütülmek,
 • Sözleşme süreçlerini yürütülmek,
 • Talep / Şikayetlerin takibini sağlamak,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini yürütülmek,
 • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütülmek,
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz operasyonlarının güvenliğini temin etmek,

Amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/1 ve 8/2/a bentleri ile KVKK’nın 5/1 ve 5/2/c-ç-f bentleri uyarınca gerekli hallerde ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve yurt içinde;

 • Şirketimizin ortağı olan Ege Orman Vakfı’na,
 • Şirketimizin online satış sisteminin işletilmesinde teknik destek sağlayan, sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçimize,
 • Sipariş oluşturmanız halinde teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarına,
 • Sipariş oluşturmanız halinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankaya,
 • Şirketimizin vekalet ilişkisi içerisinde olduğu hukuk ofislerine,
 • Ticari Elektronik İleti gönderimine onay vermeniz halinde, ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilere, İleti Yönetim Sistemi’ne ve T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı’na

ve gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Online Satış Birimi yetkilileri ve personelleri tarafından, Şirketimizde sunulan internet hizmetinden ziyaretçilerimizin de yararlanabilmesi için elektronik ortamda tarafınızca doldurulan form, Şirketimize giriş-çıkış esnasında tutulan kayıtlar ve doğrudan kamera ile yapılan kayıtlar aracılığıyla toplanmaktadır.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.egeormanzeytin.com internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Kazım Karabekir Mah. 6914/1 Sk. No:7/1 Torbalı/İzmiradresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak egeormanzeytin@hs02.kep.tr (KEP) adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecektir.

6. Ticari Elektronik İletiler

İlgili kişi yukarıda sayılmış olan iletişim bilgilerine Ege Orman Zeytin ve Zeytinyağları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin; e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile gönderilmesini, iletişim bilgilerinin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve ticari elektronik ileti içeriği ile diğer kayıtların T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı’na sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul ettiği taktirde kendisine Ticari Elektronik İleti gönderilebilecektir. İlgili kişi istediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin “Ticari Elektronik İleti Onay Metninde” açıklanmış olan ret işlemini gerçekleştirerek veya info@egeormanzeytin.com adresine talep ve iletişim bilgilerimi göndererek ileti alımını sonlandırabilecektir.

Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.